ࡱ F> 98; PxKSKSMR!<<8<<9t $O h $@"8e{M  5QNTRS0202302S 5/n^QNNNST-^ORlQ[sQN_U\2023t^^QNNNS͑p4YON 3ubTvKm]\Ovw TS^0:S QNNNS;N{ ^QNNNST-^ObXTUSMO: 9hnc 05/n^QNNNST-^ORlQ[sQNpSS2023t^5/n^WSU\eWQN~%;NSO]\O[eeHhvw 05QNTRS0202301S ]\OBl S 05/n^QNNNST-^ORlQ[sQNpSS5/n^QNNNS͑p4YONe[hQvw 05QNTRS0201701S eNĉ[ s~~_U\2023t^^5/n^QNNNS͑p4YON3ub[TvKm]\O gsQNywY N N03ubTvKm[a N 3ub[a Qgy i{|0{Qk{|0R]{|0Am{|I{vsQmQON 0R5/n^QNNNS͑p4YON[hQvONGWS3ubl NNT\O>y0[^Q:WI{ TIN3ub 0 N vKm[a ,g!kvKm[a:N2022t^12g31e0RgvKmv5/n^QNNNS͑p4YON qQ g42[ON vKm TUSDN10 N03ubTvKm z^ ^v gsQ#,gv^\ONvcPvKm ]\O vQNONv3ubvKm ]\O 1u@b(WS^0:S QNNNS;N{#LecP0 N ^v gsQv^\ON3ubvKm z^^~ gsQ蕣[ OSR!ONT^v gsQcN3ubvKm Pge!^v gsQ蕡[8h!L3ubvKm eN!b^QNNNST-^ORlQ[0 N vQNON3ubvKm z^TS^0:S QNNNSRlQ[TT gsQ蕣[ OSR!ONT@b(WTS^0:S QNNNSRlQ[bvsQcNPge!TS^0:S QNNNSRlQ[Gl;`0R[!cNS^0:S QNNNST-^Ob[\~!bS^0:S Nl?e^ Ta!L3ubvKm eN!b^QNNNST-^ORlQ[0 N03ubTvKmPge N ON3ubvKm PgenUS 1. 05/n^QNNNS͑p4YON3ub`Qh 0DN 2 b 05/n^QNNNS͑p4YONvKm`Qh 0DN 3 2.ON_U\QNNNS~%`QvNN~PgefONW,g`Q SeuNW0W^0ONNeW~%;NSO)RvT~e_TbHe0&^RQl1\NX6e :NQ7bcOQNuN~% gR SN CSOTCSQg qQ^eQQg I{aNQg/ctQ;mR ybxSbbgI{`Q 3.ON]FU%Ngbgq YpSNvKmONY gf Tv D N]FUQwQv 0ONSfwfN 0 4. gD(vO^NR@bQwQv Nt^^ON[bJT YpSN 5.-NVNlL_O-N_;NgHr 0ONO(ubJT 0 6.S~N NQNQQgQwQv Nt^^ON&^RvQ7bpe`QffONNQ7b)RvT~e_0&^RQ7bpe0&^RQ7bX6epeI{`Q 7.S_0W>yOOQwQON Nt^^>yOOi4~`Qf 8.S_0WRRv[QwQON Nt^^eb kL]]Df 9.ON@b(WzRQwQON Nt^^v~z`Qf 10.{QkTR]{|I{ONmSsOvcOvsQsO`QPge YpSN 11.ON_NT(ϑ{t0TLrbNTI{ebPge YpSN0 N PgeBl 1.~(Pge0(uA4~SbpSb YpS cgqz^ňbQ D NvU_ hlux N_$NN0 2.5uP[HrPge0 05/n^QNNNS͑p4YON3ub`Qh 00 05/n^QNNNS͑p4YONvKm`Qh 0TON_U\QNNNS~%`QvNN~Pge:Nwordech vQNPge:NPDFeN TeScyzx4238211@163.com0 V03ubTvKmBl N %Ng NQSt0 N 3ubTvKmPge0TON^ cBlY[cO gsQPge N__Z\OGP v^ cgqBl cN~(PgeT5uP[HrPge Y g _L:N N~g[ Ɖ:NON3ubvKm NT P R ` b   & õyiYK9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH& ( V Z ` b t v x ŷseWD-,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH  : Ѿq]J3 $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ * P \ | վjWD6(CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH ,.dfhí{m[I;%+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 02LN^jlvƶ~hV@.#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ PJo(aJ nHtH CJ PJaJ CJ PJo(aJ nHtH CJ PJaJ CJ PJo(aJ mH sH nHtH CJ PJaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ (*,ɻqcQC5CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,.0^`bdf˽ugQC5CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ$mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH RTVͷwiSE3#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH ɳ}oTA*,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH rt$(\^prtvͿqcUE1&CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH v4HRVZ^`hM:,CJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 `l^`dfh~{m_I;%+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH<>@BDFH~ͷqcUG9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHɮv_H<'(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ_HCJ OJQJ^Jo(U,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH  &(*,.48ӶubR;7(CJOJPJQJ^Jo(aJCJU,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ U$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ8B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH0B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ 8:fhjlprvxó,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJUCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJUCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJU (*,vyjd[$\$a$$d[$\$a$$d[$\$a$$d[$\$a$$ da$$WD ` d[$\$a$$d[$\$a$$d[$\$a$$d[$\$a$$d[$\$a$$ > R b v }q da$$` da$$` da$$` da$$` da$$` da$$` da$$` da$$` da$$`da$$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ .f,th\ da$$` da$$` da$$`da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$` da$$` da$$` da$$` ,bT t^r{o da$$` da$$` da$$` da$$` da$$` da$$` da$$` da$$` da$$` da$$` da$$` da$$` `fh>@BDudVD^WD```dVD^WD```dVD^WD```dVD|^|WD` dWD@`@d`d`d da$$` da$$` da$$` DFH(,02nb 9r 9r da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$d1$dVD^WD```dVD^WD```dVD^WD```dVD^WD```dVD^WD```dVD^WD``` 24rtvxda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ 9r 9r K 0. A!4#2"$%*22P0p180 0PP&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*DOD Chara$$1$` CJPJaJ$( & ,v`8x ! ,D2x"#$%&'(<_Times New RomanDejaVu Sans-([SO? |8ўSOeckўSO_GBK;4 N[_GB23127DlOeck\h[{SO-4 |8wiSO#E:\{201503\1.!jg\1.Re!jg\5/n^QN@\eN.dot5/n^QN@\eN Administratorgxxc QhKG۴ô'2d!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[42P)?C 24&E6ql"J* M2 h!Aq (Y&3'/)3>4'989:@@CA_CD3E}7E$G9K(AMN@SISuOS%T5JUpVnX,\N\*O^q`V-bU{c!7fvpfgh,k\&lm1m^TnHsqt'u]lwp]xIz?|0Y{ "Sl#m&=0L ..WU:Ef!Z\o C2OsiU<Q<CNztDNtY7cBFf.pATz%7`BG,h'!arE[!3E`l/Tm<~ Cy wBo PSp T/6)w0(5'ydRM/SwC c"A*$|'3-'C-yt3a48]w9= ;U=~$)=p=c[b>|?v?3uaCFniHV^JYjJNyOsP,;iR+Ta"V0WqWIXA0oXPV\(bx0g*h^s=jwA0lirl,pAs=t[/u:weRwj}]2į=Q<R( `( nB <()> v~ 26"hB s 6() v~ 27"* 3 ? (   r((? e,gFh 2C" <8g"9t8v"9t<@ @ p < #<! commondata,<eyJoZGlkIjoiZmUzNmZhN2M5Zjg4MzVkNjdmMWI5Y2U2OGQ4ZGI3MWIifQ==@Oh+'0 4 @ L Xdlt| 5/n^QN@\eNAdministrator 5/n^QN@\eNgxxc5@v@nD@Oy2=WPS Office_11.8.2.10489_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,\  0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.10489!377D64AC41C5447D9C9BA7FB324175D7 Root Entry F5WordDocumentMR0Table*Data WpsCustomDataSummaryInformation(@DocumentSummaryInformation8 X !"#$%&'()+,-./0123467: